Ofer Grosbard

Ofer Grosbard כתב בדיון על המיזם: הדרכת הורים רגישת תרבות - גילי שלום תודה על ההתייחסות וההזמנה לסדנאות. אשמח לקחת בהן חלק. אנא, אמור לי כמה מלים נוספות על הסדנאות, מיקומן וכדומה. באשר לשאלתך, בשלב זה "הדרכת הורים רגישת תרבות" נעשה על ידי בהתנדבות. ללא ספק, כדי שהפרויקט יוכל לעמוד על רגליו הוא יהיה זקוק למודל עסקי משום שתהיינה הוצאות. לעניות דעתי, המודל שבו הרבה הורים משלמים סכום סמלי הוא יפה. זאת משום שעצם התשלום הופך אותם לתורמים ושותפים בפרויקט. וודאי שיהיה צורך במובילים נוספים. החל מבניית האתר, דרך אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש שיוכלו לשוחח עם הפונים, ניהול האתר ברמות שונות במיוחד לאור האפשרות לייצא "הדרכת הורים רגישת תרבות" לחו"ל ועוד... - לפני 2850 ימים